Algemene Voorwaarden

Definitie van de term ‘website’
De term ‘website’ wordt als volgt gedefinieerd: een website bestaat uit de verschillende pagina’s, software, content zoals geleverd door Kewego.nl, services en databanken. Verder worden hiermee alle diensten bedoeld welke via de website gebruikt kunnen worden. Het voorafgaande is toegankelijk via de domeinnaam Kewego.nl, aanverwante domeinen en de overige sub domeinen.

Toepasbaarheid van de algemene voorwaarden
De hier vermelde algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, abonnementen en accounts die verlopen of toegankelijk zijn via Kewego.nl. Verder worden zij toegepast op alle handelingen, waaronder gerechtelijke handelingen, die plaats vinden tussen Kewego.nl en haar leden. Ook zijn de algemene voorwaarden van toepassing bij het gebruik van de verschillende diensten van Kewego.nl door haar leden.

Gebruik van de algemene voorwaarden
De zogeheten Policies zijn bindend en zijn van toepassing bij elk gebruik van de website door leden. Zij bevatten onder andere de huisregels van de website, het antwoord op een aantal veel gestelde vragen en specifieke regels die in acht genomen dienen te worden tijdens het gebruik van de website in haar algemeen of bij het gebruik van specifieke onderdelen hiervan. De verdere regels van de algemene voorwaarden kunnen bovenaan de bepalingen van de Policies gevonden worden. Mochten er zich tegenstrijdigheden voordoen, dan zijn de algemene voorwaarden de richtlijn.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden
Kewego.nl behoudt ten allen tijde het recht om veranderingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Daarom wordt geadviseerd om als lid van de website regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op mogelijke wijzigingen. Leden gaan door (verder) gebruik van de website akkoord met deze voorwaarden en met de mogelijk doorgevoerde wijzigingen hierbij. Bij een betaald abonnement bij Kewego.nl welke via de webshop verkregen is zijn er aanvullende voorwaarden van kracht.

Voorwaarden registratie Kewego.nl
Om een account op de website aan te vragen dient een online registratie formulier ingevuld te worden welke daarna verstuurd zal worden naar Kewego.nl. De aanvraag is succesvol afgerond op het moment dat het aspirant-lid van Kewego.nl een email ontvangt via het opgegeven emailadres met daarin een wachtwoord en een activatiecode. Met dit wachtwoord en de bijgeleverde code kan dan door het aspirant-lid een account-activatie uitgevoerd worden. Kewego.nl behoudt echter ten allen tijde het recht om de aanmaak van een account te weigeren. Verder kunnen accounts ten allen tijde opgeheven worden, bijvoorbeeld vanwege een opgelegde sanctie.

Inloggegevens en account beheer
De inloggegevens dienen als strikt persoonlijk gezien te worden en leden zullen deze niet onder derden verspreiden. Hiervoor draagt het lid zelf de verantwoordelijkheid. Als er een vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik van een account door derden, dan dient dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt te worden bij Kewego.nl. Verder dienen alle onregelmatigheden op een account gemeld te worden. Leden mogen verder niet meer dan een enkele account aanmaken en beheren. Als de aanmaak van een account geweigerd is of als een account opgeheven is, mag er geen nieuwe account door het voormalige lid aangevraagd worden.

Voorschriften voor het gebruik en het plaatsen van content
Een lid dient zich te gedragen volgens de huisregels zoals deze gesteld zijn door Kewego.nl. Hieronder valt onder andere het vermijden van ongeoorloofd gebruik van de site.

Huisregels:
1. De ‘netiquette’ regels worden nageleefd.
2. De voorschriften en richtlijnen zoals opgenomen in de Policies zullen nageleefd worden.
3. Er zullen geen handelingen plaats vinden of content geplaatst worden die strijdig is met de huidige wet- en regelgeving van Nederland en de daaruit voortvloeiende openbare orde.
4. Een lid zal ten allen tijde zich houden aan de aanwijzingen en voorschriften zoals weergegeven via de website of die direct aan hem of haar gericht worden vanuit Kewego.nl. Daar zijn aanwijzingen van de Crew een onderdeel van.
5. Er zal geen inbreuk gemaakt worden of strijdig gehandeld worden op en tegen de intellectuele eigendomsrechten van zowel Kewego.nl als derden.
6. Er zullen geen handelingen verricht worden of content geplaatst worden die overlast kan veroorzaken voor leden of bezoekers van Kewego.nl.
7. Er zal geen spam of andere ongewenste berichten verspreid worden richting andere leden en bezoekers via de hierop volgende kanalen: instant messaging (zoals ICQ, MSN of Yahoo), direct messaging (waaronder het eigen berichtensysteem van Kewego.nl wordt verstaan) en email.
8. Er zal geen content van Kewego.nl of van haar leden gewijzigd, gewist of onbruikbaar gemaakt worden.
9. Er zal geen malware verspreid worden.
10. Er zal geen gebruik gemaakt worden van robots, spiders of andere toepassingen welke websites kunnen scannen. Bovendien zal het lid geen gebruik maken van overige middelen om de website, delen van de website en de content geleverd door leden te scannen en/of te indexeren.
11. De beveiliging van Kewego.nl zal onder geen enkele omstandigheid ontweken of verwijderd worden.
12. Er zal geen zelfstandig gebruik plaats vinden van zogeheten adblockers of andere methoden om reclame te vermijden. Alleen de opties die Kewego.nl zelf levert om reclame te vermijden zijn toegestaan op het moment dat een lid een betaald abonnement afneemt.

De geplaatste content door leden
Elk lid van Kewego.nl is zelf volledig verantwoordelijk voor de content die door hem of haar via de eigen account op de website geplaatst wordt. Het wordt geadviseerd om het plaatsen van persoonlijke informatie op de website te vermijden. Hieronder vallen adresgegevens, telefoonnummers en financiële informatie zoals bankgegevens. Verder is Kewego.nl op geen enkele manier aansprakelijk voor de rechtmatigheid, kwaliteit en juistheid van door leden geplaatste content. Kewego.nl is dan ook niet verplicht om deze content te controleren, beheren of te bewerken voordat zij op de website geplaatst kan worden. Wel behoudt Kewego.nl en haar Crew het recht om content die om wat voor reden dan ook niet voldoet aan de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel te verwijderen. Ook kan zowel de inhoud als de vormgeving gewijzigd worden om de leesbaarheid en de kwaliteit van de site op orde te houden.

Regels voor het plaatsen van content
Content mag niet geplaatst worden als het overeenkomt met de hieronder vermelde inhoud.
1. De content bevat (seksueel) intimiderend, pornografisch, discriminerend of beledigend materiaal.
2. De content kan volgens bepaalde algemene maatstaven als controversieel beschouwd worden.
3. De content bestaat uit het promoten van kettingbrieven of piramidespellen.
4. De content is schadelijk voor de privacy of de persoonlijke levenssfeer van andere leden en bezoekers. Hieronder wordt onder andere het verstrekken van persoonsgegevens van een ander verstaan.
5. De content bestaat uit een foto of een afbeelding van een ander waarbij er geen toestemming verleend is om deze te verspreiden.
6. De content promoot illegale software of vraagt naar de beschikbaarheid hiervan.
7. De content biedt producten aan, zoals hardware, die op een onrechtmatige manier verkregen zijn of welke verbonden zijn aan het plegen van strafbare feiten. Ook mag er niet naar zulke producten gevraagd worden.
8. De content is gericht op het werven van personen en is niet geplaatst op de daarvoor beschikbare pagina Jobs.
9. De content is bedoeld als reclame of als marketing tool.

 

Kewego.nl stelt het op prijs als leden bewust worden van content die in strijd is met de hieraan voorafgaande regels dit melden aan de website en haar Crew.

Boetes rondom reclame en marketing
Mocht een lid content plaatsen die bedoeld is als reclame of als een marketing tool, dan heeft Kewego.nl het recht om dit lid een boete op te leggen zonder dat hier een verklaring of aanmaning vooraf aan dient te gaan. Kewego.nl is geheel vrij om zelf te bepalen of het lid zich aan de regels rondom reclame en marketing houdt. De hoogte van de op te leggen boete is €1.500. Deze boetes dienen voldaan te worden, ongeacht of er verdere vorderingen of rechten van Kewego.nl van toepassing zijn. Hieronder valt het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid
Wederom is Kewego.nl op geen enkele wijze een partij in de mogelijke overeenkomst tussen leden en bezoekers van de site. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid, veiligheid of kwaliteit van de op Kewego.nl aangeboden producten. Ook is zij niet aansprakelijk omtrent de correctheid van de inhoud van een advertentie of de bevoegdheid van degene die het product aanbied dan wel verkoopt. Kewego.nl zal zich verder altijd onthouden van bemiddeling bij geschillen tussen haar leden. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid gedragen voor het nakomen van overeenkomsten tussen haar leden.

Voorwaarden Jobs
Alle leden en bezoekers zijn vrij om het vacatureaanbod via de pagina Jobs te bekijken. Verder mogen leden vacatures en zoekopdrachten opslaan.
oord met de Algemene Voorwaarden en eventuele wijzigingen hiervan als het Lid gebruik blijft maken van de Website.

Betaalde abonnementen van Kewego.nl die via de webshop worden afgesloten door een Lid bevatten aanvullende voorwaarden.

Voorwaarden Sancties
Indien een Lid in strijd is met de Algemene Voorwaarden die beschreven staan in dit document, heeft de Crew het recht om een Sanctie op te leggen.

Indien Kewego.nl of de Crew besluit een Sanctie op te leggen heeft het Lid het recht op bemiddeling zoals omschreven in de Policiy. Hierbij behoudt Kewego.nl het recht om te deze bemiddeling buiten beschouwing te laten. Dit kan besloten worden wanneer het Lid blijkt te handelen vanuit commerciële doeleinden. Meer informatie over Sancties en bemiddelings- of bezwaarmogelijkheden staan beschreven in de Policies.

Indien een Lid in strijdt, handelt met de Algemene Voorwaarden of met de Policies heeft Kewego.nl het recht om met onmiddellijke ingang de volgende acties te ondernemen:
– De Content die door het lid is geplaatst verwijderen of aanpassen;
– Het Lid (tijdelijk) de toegang tot de Website te ontzeggen;
– Het Account van het Lid opheffen.

 

Kewego.nl en de Crew zijn niet verplicht eventuele kosten of schaden van Leden te vergoeden die zijn ontstaan door de opgelegde Sanctie.

Rechten en verplichtingen Kewego.nl
Kewego.nl zal zich ten alle tijden inspannen om de Website ter beschikken te stellen aan Leden.

Kewego.nl kan niet garanderen dat de Website ten allen tijden volledig beschikbaar zal zijn voor Leden.

Kewego.nl heeft het recht om:
– de Website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruikt te stellen voor onderhoud,
aanpassingen of verbetering aan de Website.
– onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te · wijzigen.

 

Kewego.nl kan niet garanderen dat de Website geen fouten, gebreken of Malware bevat. Tevens kan Kewego.nl niet garanderen dat de Website ten alle tijden compleet, actueel of accuraat is.

De geplaatste Content van Leden of derden weergeeft uitsluitend de persoonlijke mening van het betreffende Lid of derden. Kewego.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Content die wordt geplaatst door Leden of derden, tevens kan Kewego.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van derden.

Kewego.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van externe websites waarnaar bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen verwijzen. Kewego.nl is tevens niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden waarnaar verwezen wordt.

Het privacy beleid van Kewego.nl is uitsluitend van toepassing op de website van Kewego.nl en is niet van toepassing op de websites van derden.

Licentie en eigendom
Het Lid behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem of haar geplaatste Content zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden.

De Website en de Content die geplaatst is door Kewego.nl of haar licentiegevers vallen onder alle rechten van intellectuele eigendom, waar auteursrecht en databankenrecht een onderdeel van zijn.

Leden mogen de Content op de Website uitsluitend raadplegen en kopiëren voor eigen persoonlijk gebruik. Leden hebben toestemming om de Content te printen of op te slaan mits die niet verspreid wordt onder derden.

Overnemen, reproduceren, distribueren of andere vormen van openbaar maken van de Content of Website door Leden is niet toegestaan mits hiervoor uitdrukkelijk een schriftelijke toestemming voor gevraagd is aan Kewego.nl en/of het betreffende Lid.

Plaatsen van Content op de Website
Wanneer een Lid content op de Website plaatst gaat hij of zij akkoord met de volgende factoren:

Algemene voorwaarden

Definities
Waar in de algemene voorwaarden een zelfstandig naamwoord met een hoofdletter begint, wordt een bepaalde term aangeduid die in deze definities verder uitgelicht word.
1. Account: Een lidmaatschap waar geen verdere kosten aan verbonden zijn en waarmee een lid toegang verschaffen wordt tot bepaalde onderdelen van de website.
2. Algemene voorwaarden: De hier vermelde voorwaarden welke gekoppeld zijn aan de elders door Kewego.nl geleverde Policies.
3. Content: Hiertoe behoren alle gegevens en bestanden die door leden gevonden kunnen worden via de website. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens en bestanden die door leden geplaatst zijn, waaronder berichten, moderatie, foto’s, video- en geluidsfragmenten, beoordelingen, advertenties en illustraties.
4. Crew: Hieronder worden zowel de werknemers als vrijwilligers van de website Kewego.nl geschaard.
5. Forum: Dit is het door Kewego.nl geleverde discussie platform.
6. Inloggegevens: Hieronder worden de inlognaam en het wachtwoord verstaan. Deze zijn per definitie gekoppeld aan een account.
7. Jobs: Hiermee wordt de vacaturebank bedoeld. Daarin worden specialistische ICT-vacaturen aangeboden ter sollicitatie.
8. Lid: Degene die in het bezit is van een persoonlijke Kewego.nl account.
9. Malware: Hieronder wordt een virus en/of andere beschadigende software verstaan. Malware doet dit door onbevoegde personen toegang tot je computer te verschaffen, door het gebruik van je computer door onbevoegden mogelijk te maken, door je computer buiten gebruik te stellen, door je computersysteem te beschadigen of door besturingsprogramma’s te wissen of door het normale gebruik van je computersysteem te verstoren.
10. Policies: De Policies bestaan uit bindende voorschriften waaraan leden zich dienen te houden bij gebruikmaking van Kewego.nl. Zij kunnen elders op de website gelezen worden.
11. Pricewatch: Hieronder worden de pagina’s verstaan waarop zich de prijsvergelijkingen van consumentenelektronica, software en hardware bevinden.
12. Productreview: Hieronder worden de pagina’s verstaan waarop zich de gebruikersbeoordelingen van consumentenelektronica, software en hardware bevinden.
13. Sanctie: Een sanctie kan bestaan uit bijvoorbeeld een waarschuwing of een ontzegging van toegang tot de website, zowel tijdelijk als permanent. Deze worden opgelegd als een lid zich niet volgens de algemene voorwaarden en/of Policies gedraagt.
14. Shopreview: Hieronder worden de pagina’s verstaan waarop zich ervaringen en beoordelingen van computershops bevinden.
15. Kewego.nl: Het bedrijf Kewego.nl is een besloten vennootschap, welke gevestigd is aan Mt. Lincoln 40, 1033 SN in Amsterdam.
16. Vraag en Aanbod: Hieronder worden de pagina’s verstaan waarop de leden van Kewego.nl advertenties kunnen zetten waarin zij gebruikte consumentenelektronica en hardware aanbieden.
17. Website: Hieronder verstaat Kewego.nl de webpagina’s, databanken, services, software en content van Kewego.nl zelf. Verder worden hier ook alle aangeboden diensten onder verstaan, zoals het Forum, Pricewatch, Productreview, Shopreview, Vraag en Aanbod en de Tweakblogs.

Verdere voorwaarden
a. Kewego.nl behoudt het recht, via stilzwijgende toestemming van haar leden, om content te publiceren, aan te passen en commercieel te gebruiken zonder dat hier een vergoeding voor gegeven dient te worden. Dit kan via de website gedaan worden, maar ook via andere vormen van media, zowel off- als online.
b. Leden verlenen stilzwijgend toestemming dat de door hen geleverde content geraadpleegd en voor eigen gebruik gekopieerd mag worden door andere leden en bezoekers van de website.
c. Leden geven stilzwijgend toestemming aan Kewego.nl om hun portretten openbaar te maken, waar dit mogelijk is.
d. Leden doen afstand van de persoonlijkheidsrechten die rusten op de content die ze via Kewego.nl publiceren. Dit wordt gedaan in zoverre als de wet dit toelaat.

Garanties van leden
Elk individueel lid garandeert dat zij de wettelijke bevoegdheid hebben om toestemming te verlenen aan Kewego.nl omtrent de voorafgaande punten. Deze zijn van toepassing bij het plaatsen van content op de website. Verder garandeert elk individueel lid dat als er informatie over derden geplaatst wordt er hiervoor toestemming verleend is vanuit de betreffende partij. Elk individueel lid staat dan ook garant en is aansprakelijk voor de plaatsing en exploitatie van de content van derden. Mogelijke kosten of schade welke ontstaan door het plegen van inbreuk op de eigendomsrechten van derden en/of het toebrengen van enig andere vorm van onrecht vallen onder de volledige verantwoording van het lid in kwestie.

Privacy
Een verder uitgewerkt privacy-beleid kan gevonden worden in het privacybeleid-document. Persoonsgegevens van leden worden door Kewego.nl alleen gebruikt voor de instandhouding van de website en het verlenen van eventuele diensten aan haar leden. Leden geven dan ook toestemming voor deze verwerking zodra zij zich registreren op Kewego.nl. Zij kunnen verder verklaren dat ze handelen volgens de toepasbare wet- en regelgeving welke van kracht zijn bij de bescherming van deze persoonsgegevens en van ongevraagde communicatie. Ook kunnen zij verklaren dat bij de publicatie van de persoonsgegevens van derden hiervoor door deze derden toestemming verleend is. Gebruik van de persoonsgegevens van andere leden op een manier die niet overeenkomt met de regels hiervoor aangegeven in de Algemene voorwaarden is niet toegestaan. Verder mogen persoonsgegevens van derden niet verzameld of gebruikt worden om ongevraagde communicaties over te dragen.

Opzeggen account
Mocht een lid besluiten om niet langer een account te willen hebben op Kewego.nl, dan kan deze opgezegd worden. Hiervoor dient er via de email contact opgenomen te worden, waarbij alle inloggegevens vermeld dienen te worden.

Nadat het Account van een Lid is opgezegd kan de Content die het Lid heeft geplaatst niet worden verwijderd. Kewego.nl zal de persoonsgegevens van het betreffende Lid anonimiseren zodat de Content niet meer herleid kan worden naar het Lid.

Kewego.nl heeft het recht het Account van leden op te hebben wanneer het Lid gedurende twaalf maanden geen gebruikt heeft gemaakt van zijn of haar Account.

Er kan door een Lid op geen enkele manier kosten verhaald worden op Kewego.nl of de Crew die verband kunnen hebben met het opheffen van een Account.

Aansprakelijkheid Kewego.nl
Kewego.nl en de Crew zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten in welke vorm dan ook, van een Lid of derden en dergelijke als gevolg van het gebruik van de Website. Tevens is Kewego.nl en de Crew niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de Content of als gevolg van Malware, mits de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste onvoorzichtigheid van de bedrijfsleiding van Kewego.nl.

Leden die handelingen verrichten die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Kewego.nl zijn geheel aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeien voor Kewego.nl.

Kewego.nl, de Crew en andere betrokken derden zijn niet aansprakelijk alle mogelijke schade en kosten die zijn ontstaan door het gebruik van de Website door een Lid. Tevens kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die ontstaan wanneer een Lid de verplichtingen van de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

In geval van overmacht
Kewego.nl wordt ontheven van verplichtingen wanneer zij deze niet kunnen nakomen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: tekortkomingen van derden die door Kewego.nl zijn ingeschakeld, onderbrekingen of storingen in stroom- en telecommunicatievoorzieningen.

Leden hebben het recht hun Account te beëindigen wanneer Kewego.nl in het geval van overmacht meer dan zestig dagen lang niet aan verplichtingen kan voldoen. In dit geval is Kewego.nl niet verplicht om kosten of schade ten gevolge van de overmachtssituatie te vergoeden.

Varia
Leden zijn niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit zijn Account of deze Algemene Voorwaarden aan derde te verstrekken mits zij hiervoor schriftelijke toestemming van Kewego.nl hebben ontvangen voordat de verstrekking plaatsvindt.

Kewego.nl heeft het recht om rechten en verplichtingen uit het Account en de Algemene Voorwoorden over te dragen aan derden. Leden worden hiervan op de hoogte gesteld.

Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaardig nietig of vernietigbaar zijn heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is zullen de betrokken partijen gebonden zijn door een bepaling met een overeenkomstige strekking die wel geldig is.

Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend aan de rechter te Amsterdam kenbaar worden gemaakt.

Het Nederlandse recht is van toepassing op:
– de Algemene Voorwaarden;
– alle overeenkomsten
– abonnementen
– (rechts)handelingen tussen Kewego.nl en een Lid.